Plany i Strategie

 

Przy inwestycjach długofalowych pomocne inwestorom będą dokumenty programujące rozwój Miasta Żyrardowa m.in. Strategia Rozwoju, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Lokalny Program Rewitalizacji.

Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do innych programów o charakterze wertykalnym, jakie będą w przyszłości w mieście tworzone.  W oparciu o analizę wewnętrznego potencjału miasta oraz procesów zachodzących w otoczeniu opracowana została wizja rozwoju Żyrardowa, określająca pożądany wizerunek miasta, jaki chcemy osiągnąć w perspektywie czasowej, na którą opracowana jest strategia. Wizja rozwoju miasta prezentuje się w słowach: Historia i nowoczesność – Żyrardów miastem o wymarzonych warunkach życia, znaczącym ośrodkiem rozwoju Mazowsza, atrakcyjnym dla turystów i przyjaznym dla inwestorów.

Pobierz  Strategia_Rozwoju Żyrardowa_do_roku_2025

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/413/10 z dn. 30 września 2010 roku
Pobierz  Uchwała_RM o_zmianie_Studium_uwarunkowań i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta Żyrardowa
Pobierz Studium_uwarunkowań i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta Żyrardowa_-_mapa
Pobierz Studium_uwarunkowań i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta Żyrardowa_-_tekst_jednolity

Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

O potrzebie rewitalizacji zabytkowej tkanki Żyrardowa, jako sposobie na ożywienie społeczno - gospodarcze uśpionego po likwidacji zakładów lniarskich miasta, zaczęto rozmawiać już w 2000 roku. Wtedy to Żyrardów stał się członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, które merytorycznie wspierało miasto w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W 2004 roku nasze miasto, jako jedyne na Mazowszu, posiadało przygotowany i zatwierdzony program rewitalizacji.

Misją programu rewitalizacji Żyrardowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz z zabytkową zabudową Osady Fabrycznej i terenem po-przemysłowym, jak i tereny najbardziej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych.

Przy określeniu obszaru rewitalizacji w Żyrardowie wzięto pod uwagę:
·         wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
·         niekorzystne trendy demograficzne,
·         wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
·         poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków
·         porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.
a także:
·         wysoką stopę długotrwałego bezrobocia,
·         niski poziom wykształcenia i wyraźny deficyt kwalifikacji zawodowych,
·         niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla osiągnięcia sukcesu w procesie rewitalizacji duże znaczenie ma przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, zachęcenie do udziału w procesie rewitalizacji i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Pobierz Program_Rewitalizacji Żyrardowa

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2014 - 2017

Cały układ Osady Fabrycznej o pow. ok. 50 ha oraz jej poszczególne obiekty, a także większość budynków poprzemysłowych na terenie dawnych zakładów lniarskich wpisane są do rejestru zabytków. Ten potężny i wyjątkowy zasób dziedzictwa kulturowego jest dużym atutem Miasta oraz stanowi ogromny potencjał, który dobrze wykorzystany może przyczynić się do jego wszechstronnego rozwoju.     

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Dla Miasta Żyrardowa na lata 2014 – 2017 służy przede wszystkim określeniu i realizacji działań zmierzających  do poprawy stanu zachowania środowiska kulturowego Żyrardowa. Środowisko to stanowi bardzo ważny składnik życia społecznego oraz czynnik kształtujący tożsamość lokalną. Decyduje on o atrakcyjności miasta pod względem turystycznym. Stanowi również wyróżnik na tle innych miast Polski, czy nawet Europy. Poza znaczeniem materialnym, jest elementem kształtującym przyjazne środowisko dla życia człowieka. Może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, a tym samym do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Program ma również za zadanie rozpowszechnianie świadomości potrzeby ochrony środowiska kulturowego wśród lokalnej społeczności, rozwijanie poczucia wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Wspólna bowiem dbałość o zachowanie tych wartości wzmocni poczucie tożsamości i może przynieść bardzo pozytywne efekty dla zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, poprawy stanu obiektów zabytkowych, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pobierz: Gminny_Program_Opieki_nad_Zabytkami

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego szlak zabytków techniki zachodniego Mazowsza „Industrialne Mazowsze”

Program Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego Szlak Zabytków Techniki „Industrialne Mazowsze” na terenie Mazowsza Zachodniego jest dokumentem strategicznym, powstałym dzięki współpracy trzech podmiotów:

- Urzędu Miasta Żyrardowa - inicjatora opracowania Programu, zaangażowanego w realizację projektu w warstwie merytorycznej, finansowej i organizacyjnej
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - współfinansującego opracowanie Programu w ramach dotacji
- Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – głównego merytorycznego wykonawcy projektu.

Obszar Zachodniego Mazowsza jest terenem predestynowanym do wdrożenia produktu turystycznego w postaci szlaku tematycznego, wykorzystującego elementy dziedzictwa przemysłowego, z uwagi na unikalne walory turystyczne w skali europejskiej, znakomitą lokalizację i dostępność komunikacyjną oraz  znaczny stopień istniejącego zagospodarowania turystycznego.

Dokument będzie miał kapitalne znaczenie dla rozwoju turystyki industrialnej w województwie mazowieckim. Pozwoli na zbudowanie platformy współpracy wokół projektu i wspólne działanie, dzięki czemu dziedzictwo przemysłowe regionu zaistnieje w świadomości mieszkańców i turystów. Wdrożenie zapisów Programu przyczyni się do rozwoju obszaru Zachodniego Mazowsza na polu społecznym (wspólna budowa produktu turystycznego), gospodarczym (rozwój turystyki zawsze pociąga za sobą zwiększenie dochodów samorządów i mieszkańców danego obszaru), promocyjnym (Zachodnie Mazowsze będzie kojarzone z profesjonalną ofertą turystyczną i ciekawym dziedzictwem przemysłowym).

Pobierz: PROGRAM ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI ZACHODNIEGO MAZOWSZA „INDUSTRIALNE MAZOWSZE”

Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl