Projekt UE

Pół miliona na promocję gospodarczą Żyrardowa

Pod koniec grudnia 2011 roku Gmina Żyrardów złożyła, przygotowany przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa, wniosek pn. Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2011 r. zatwierdził listę rankingową projektów w ramach konkursu z Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza jest jednym z 11 projektów, które dzięki dofinansowaniu unijnemu będą realizowane w 2012 roku na terenie Mazowsza.

Żyrardów z funduszy UE otrzymał 499 907,85 zł (85%) na realizację zadań z zakresu promocji gospodarczej Miasta oraz regionu Mazowsza. Całkowita wartość projektu wynosi 588 126,88 zł.

 

dla rozwoju Mazowsza

Beneficjent: Gmina Żyrardów
Całkowita wartość projektu 422 027,78  PLN
Kwota dofinansowania z EFRR 358 723,60 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

W ramach projektu pn. "Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza" planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1. URUCHOMIENIA PORTALU GOSPODARCZEGO MIASTA ŻYRARDOWA.

W ramach zadania pierwszego zostanie:

• zbudowane powszechne źródło informacji o dostępnych warunkach w Mieście Żyrardów w postaci zachęt i ulg inwestycyjnych w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych oraz budowanie klimatu inwestycyjnego;

• stworzona odpowiednia baza danych poprawiających informacje o możliwościach rozwoju gospodarczego danego regionu stymulujących napływ inwestycji;

• utworzona powszechnie udostępniona baza ofert inwestycyjnych w pięciu językach. Pomoże to nie tylko przygotować przekonujące materiały promocyjne, ale również pozwoli na utrzymywanie bliskich kontaktów z przedsiębiorcami;

• powołane do funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora (w postaci portalu internetowego), mającego wspierać napływ inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, poprzez skuteczną promocję gospodarczą regionu.

2. PUBLIKACJE PROMOCYJNE.

W ramach projektu zostaną wydane dwie publikacje promujące potencjał Miasta Żyrardów. Jedna będzie dotyczyła wyłącznie potencjału Miasta Żyrardowa, druga terenów inwestycyjnych Miasta. Publikacje zostaną przygotowane w nakładzie 2000 egzemplarzy każda w pięciu językach (polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim). Umożliwi ona wymianę informacji o dostępnych terenach inwestycyjnych, potrzebach i możliwościach inwestowania.  Publikacje będą rozdawane na zorganizowanych targach i imprezie wystawienniczo targowej ponadto Zostaną przesłane do wyselekcjonowanej grupy inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce Centralnej.

3. MISJE GOSPODARCZE PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

W ramach działania zostaną zorganizowane wyjazdy na misje gospodarczej na międzynarodowe targi mające miejsce na obszarze Polski. Na podstawie weryfikacji zostanie wybranych 9 firm z trzech branż, które będą uczestniczyły w misjach gospodarczych, adekwatnych do działalności gospodarczej prowadzonych przez danych przedsiębiorców.

4. ORGANIZACJA I OBSŁUGA TARGÓW ORAZ IMPREZY TARGOWO-WYSTAWIENNICZEJ PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

Wnioskodawca zorganizuje w ramach projektu imprezę o charakterze targowo-wystawienniczym, której elementem będzie konferencja na temat potencjału inwestycyjnego Miasta Żyrardów, powiatu oraz regionu Mazowsza oraz 3 odczyty dotyczące branż specjalistycznych charakterystycznych dla Miasta Żyrardów. Impreza ta będzie pełniła przede wszystkim funkcję informacyjną oraz edukacyjną. Głównym prelegentem konferencji będzie Miasto Żyrardów. Przekaże informacje o dostępnych warunkach w Mieście Żyrardów oraz Powiecie Żyrardowskim w postaci zachęt i ulg inwestycyjnych w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych oraz budowanie klimatu inwestycyjnego.

Targi planuje się również zorganizować w Żyrardowie. Przewidywana liczba wystawców, to około 60 – 70 firm. Wystawcy zostaną podzielni na następujące kategorie: przedsiębiorców; instytucje otoczenia biznesu; główne stoisko Miasta Żyrardowa z ofertą inwestycyjną.

 

Projekt realizowany był w okresie: 31.12.2010 do 31.10.2013

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa pod numerem tel.   (46) 858 15 70 , a także drogą mailową pod adresem: wydzial.ue@zyrardow.pl

Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl